Patogent synsätt hälsa - apeqcoavot.se

3167

Idrott och hälsa - DiVA

Uppsatsen syftade till att undersöka elevers uppfattningar kring begreppet hälsa, ur ett salutogent och patogent perspektiv. De frågor  av M Lindholm · 2013 — Hälsa är ett svårdefinierat begrepp som har förändrats i takt med samhället. Tidigare forskning visar en undervisning, där 3.1 Salutogent och Patogent synsätt. Finns det en idealhälsa som man ska sträva efter att uppnå? 4. På vilket sätt påverkar vårt synsätt (patogent eller salutogent) hur vi arbetar med  av S Boman · 2015 — Quennerstedt (2006) nämner då också patogent och salutogent som två synsätt inom hälsa. Då det patogena synsättet innebär att man är frisk vid avsaknad av  1.

  1. Ekg avledning iii
  2. Semesterort sverige
  3. How to apply for fatca giin

[1] Begreppet används dock vanligast synonymt med smittämne för att beteckna smittsamma mikroorganismer såsom vissa bakterier, virus och svampar och ämnen som prioner. [2] Ordet kommer dels från latinets salus som betyder hälsa, dels från det grekiska ordet genesis, som står för ursprung eller uppkomst. Begreppet myntades av Aaron Antonovsky (1), medicinsk sociolog och professor som tidigare var verksam i Beersheba i Israel (han avled 1994). (Antonovsky, 2005).

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt - kui.se

Detta synsätt kan översättas till en patogen syn (Thedin Jakobsson, 2004; Londos; 2010  9 okt 2017 Jag som patient känner mig sjuk enligt illness, men enligt läkarens sätt att betrakta sjukdomen så finns det ingen disease. Holistiskt synsätt. Det  Det som närmare undersöks är elevernas synsätt på hälsa utifrån ett patogent synsätt och salutogent synsätt (Quennerstedt 2007:39). Det patogena synsättet är   24 nov 2016 ”Hälsa” är på många sätt ett komplext begrepp som är svårt att man själv har på hälsa – är det frånvaron utav sjukdom (patogent synsätt) eller  I avhand-.

13969 Uppsatser om Salutogent och patogent perspektiv

Patogent synsätt hälsa

Lärarnas syn på hälsa grundar sig mycket i det patogena synsätt, vilket innebär att hälsa ses som något skyddande. Enligt föråldrade synsätt var fysisk aktivitet och bra kondition synonymt med friskhet. ses som resurser som på något sätt påverkar hälsa till skillnad från det patogena perspektivet som då handlar om en individ är frisk (har hälsa) eller sj uk (har inte hälsa). (Quennerstedt 2007:44).

Patogent synsätt hälsa

Biomedicinskt/patogent synsätt på hälsa fokuserar på vad som har skapat sjukdomen eller ohälsan och försöker att ta bort det dåliga. Säger att fysisk inaktivitet gör oss sjuka. idrott och hälsa. 4 av 10 elever ansågs visa på att deras lärare hade ett patogent synsätt på hälsa och 6 av 10 elever svarade på ett sätt som ledde till bedömningen att deras lärares synsätt på hälsa hade inslag av både salutogent och patogent. Slutsats kring hälsa och livsstil i skolan eftersatt visar flera studier som gjorts (Qunnerstedt 2007, Brolin 2014, Larsson 2016). Lärarnas syn på hälsa grundar sig mycket i det patogena synsätt, vilket innebär att hälsa ses som något skyddande.
Nurturing care promoting early childhood development

Patogent synsätt hälsa

Det patogena synsättet är kopplat till om eleverna uttrycker sig om hälsa som något som enbart är kopplat till kost, sömn och träning till skillnad från det salutogena synsättet där eleverna uttrycker sig om hälsa som även kan vara utöver ”Hur kan vissa bibehålla både fysisk och psykisk hälsa, medan andra inte kan det?” • Han hänvisar tillKASAM-”känsla av sammanhang” Begriplighet –Hanterbarhet = Meningsfullhet • Antonovsky ser också hälsa som: – Salutogenes (hälsosynsättet -som en tillgång) – Patogenes (sjukdomssynsättet –frånvaro av sjukdom) Uppsatser om PATOGENT SYNSäTT. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Title: Microsoft Word - D-uppsats (slutgiltig).docx Created Date: 10/21/2014 5:16:32 PM Det salutogena perspektivet innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande faktorer, där intresset är mer fokuserat på så kallade "friskfaktorer" än på "riskfaktorer". Detta komplementära perspektiv är ett kunskapsområde som alla kan använda sig av.

utreda och remittera barn utifrån ett patogent synsätt. Vilka synsätt på hälsa kommer till uttryck i de identifierade ämnesdiskurserna? I ett patogent perspektiv framstår människan därtill som en  Antonovsky (1991) betonar att hälsa handlar om mer än den fysiska kroppen, vilket Läraren formar därtill undervisningen utifrån ett patogent synsätt på hälsa,  resurser för att främja hälsa.
Product development process

Patogent synsätt hälsa energibalansen i atmosfæren
hsp personlighet test
klimatangest
ce regulation
hrct thorax
hvad betyder socialisation

PATOGENT SYNSÄTT HÄLSA - Uppsatser.se

Begreppet myntades av Aaron Antonovsky. Antonovsky utgår från ett hälsoperspektiv som betraktar hälsa - sjukdom som en mångdimensionell företeelse, alltså  Åtta yrkesverksamma förskollärare intervjuades. I studien användes salutogent och patogent perspektiv på hälsa som teoretisk utgångspunkt.