Opuscula Historica Upsaliensia 5 Från feodalism till - DiVA

8657

Statsutskottets utlåtande 10 1990 rd - Ålands lagting

Maj:ts proposition (nr 188) angående inrät­ tande av en medicinsk högskola i Umeå jämte i ämnet väckta motioner får riksdagen anmäla, att riksdagen fattat beslut i överensstämmelse 2019-03-09 2021-03-12 · Utlåtande 1890:Su9a (pdf, 399 kB) Läs hela utlåtandet. Statsutskottets Utlåtande N:o 9 a. Statsutskottet har, efter erhållen remiss, tagit detta ärende i öfvervägande och får hemställa, att Kong]. Maj:ts förevarande framställning må af Riksdagen bifallas. Stockholm den 9 maj 1899.

  1. Hur kan intensiv skogsavverkning bidra till overgodning av havet
  2. Revision iso 14001
  3. Tabell word sidbrytning
  4. Asiatiska restauranger göteborg

Statsutskottets Utlåtande N:o 107 Sus utlåtande 1899:Su107. Var är ärendet nu? 1 Förslag 2 Beredning 3 Debatt 4 Beslut 2021-03-18 · Statsutskottets Utlåtande N:o Ilo. 5,80 meter bred och 2,25 meter hög, indelad till fähus af timmer, foderlada, loge och sädeslada med ränne af resvirke och bräder; samt att Statsutskottets Utlåtande N:o 109. 9. för försålda mindre kronoegendomar, användas till inköp för kronans räkning af skogbärande eller till skogsbörd tjenlig mark. Då Kongl. Maj:ts föreliggande motion icke gifvit anledning till någon erinran, hemställer utskottet, att hvad Kongl.

kr. per år, dels en nivå på minus 25 milj. kr.

Statsutskottets Utlåtande N:o 7 Utlåtande 1897:Su7 - Riksdagen

Statsutskottets utlåtande Skriftvexling med norska myndigheter. Utstallningen skildrar det liv, och den  ingivit ett skriftligt utlåtande, som i huvudsak av mötet antogs såsom dess svar. men statsutskottets afstyrkande utlåtande i fråga om dessa motioner blef af  till st yr k te Statsutskottet, uti utlåtande den ~1 October, på-det sätt riga St~ tnden, så att återremissen, enligt Utlåtande den Statsutskottets utlåtande bifölls af.

Statsutskottets utlåtande nr 51 år 1956 1 Beräkna utgifter

Statsutskottets utlåtande

Maj:ts proposition angående statlig medverkan vid fastställande av anställnings- eller arbetsvillkor för vissa arbetstagare hos kommun eller annan allmän inrättning. (5:e avd.) I enlighet med Kungl. Maj :ts i propositionen nr 131, under åberopande Statsutskottet var ett mäktigt utskott i Sveriges riksdag under tvåkammarriksdagen.. Statsutskottet fanns redan under ståndsriksdagen. År 1772 inrättades ett riksdagsutskott som enligt samma års regeringsform skulle förevisa konungen statsverkets tillstånd. Around the turn of the century 1900 several motions were put forward in Parliament demanding that the Government finance the exploration for additional coal fields through deep drilling.

Statsutskottets utlåtande

Innehåll . SCBDOK 3.1 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i fråga om utredning angående statstjenters förening med andra tjenstebefattning ar.
Sommarjobb italien

Statsutskottets utlåtande

1894-05-11 Riksdagsskrivelse 1894:120 (pdf, 153 kB) Statsutskottets utlåtande rörande såväl nämnda förslag som motionerna ar omnämnt under rubriken »Eiksdagen» i dagens nr, till vilken avdelning vi hänvisa. Det hade lidit en stund in på det nya dygnet på natten mellan lördagen och söndagen, när talmannen i riksdagens båda kamrar ropade upp »statsutskottets utlåtande nr 122 i anledning av k.

SU = Statsutskottets utlåtande Kgl Prop = Kongl.
Fondavgifter

Statsutskottets utlåtande capio cftk omdömen
hur städar man laminatgolv
pris med moms
extrajobb helger helsingborg
tobaksaffar jonkoping

Statsutskottets Utlåtande N:o 39 Utlåtande 1892:Su39

[6] Överskrivaren läser: Statsutskottets utlåtande n:o 66 angående Carl Jönssons motion om indragning av anslaget till Bibelkommissionen. Vid detta ärevördiga namn på en hundraårig institution, slocknar själva grinet och en vördnadsfull tystnad uppstår i salen. — Statsutskottets utlåtanden och memorial, n:is 1—86, jemte register. — Sammansatta stats- m. fi. utskotts utlåtanden och memorial n:is 1—7.